Stockholm city islands from above with boats in foreground
Photo: Photo: Henrik Trygg

Marknadsföringsinsats

Stockholm Business Region (SBR) kan överväga att besluta om en marknadsföringsinsats i evenemang. En viktig förutsättning är att evenemanget marknadsför varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia.

SBR kan överväga att ekonomiskt engagera sig i evenemang under förutsättning att följande kriterier är uppfyllda.

 • Evenemanget ökar kännedomen om Stockholm i världen
 • Evenemanget befäster den bild av Stockholm som staden vill visa upp
 • Evenemanget ökar antalet besökare till Stockholm
 • Evenemanget har en hög internationell status
 • Evenemanget är långsiktigt utvecklingsbart
 • Evenemanget är öppet för alla besökare och inkluderar alla delar av samhället oavsett etnisk tillhörighet, kön eller religion
 • Evenemanget tangerar kärnvärdena:
  - Stockholms unika, naturliga förutsättningar med vattnet, ljuset/mörkret och miljön        
  - Stockholm som smart och innovativ stad med ledande spetskompetens inom IT, life science och miljöteknik
  - Stockholms rika kulturliv som är tillgängligt för alla
  - Stockholms satsningar på idrott och fysisk aktivitet som är tillgänglig för alla och som stimulerar till ytterligare rörelse.
 • Evenemanget ska vara ekonomiskt motiverat på kort och lång sikt
 • Evenemanget ska upplevas som positivt för och av stockholmarna

Vidare ställs följande krav på en arrangör som ansöker om en marknadsföringsinsats.

 • En realistisk budget ska ligga till grund för evenemanget och bifogas ansökan
 • En plan för hur varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia kommer att exponeras i förbindelse med evenemanget ska bifogas ansökan
 • En redogörelse över hur arbetet med miljöfrågor ser ut i förbindelse med evenemanget ska bifogas ansökan
 • En redogörelse för hur arbetet med jämställdhetsfrågor ser ut i förbindelse med evenemanget och i den övriga verksamheten ska bifogas ansökan
 • En redogörelse för hur arbetet med tillgänglighetsfrågor, ur ett funktionshinderperspektiv, ser ut i förbindelse med evenemanget ska bifogas ansökan
 • Aktuella uppgifter från Skatteverket innefattande b.la. uppgift om F-skatt, mervärdesskatt, arbetsgivaruppgifter och eventuella restförda skulder avseende skatter och avgifter hos Kronofogden (SKV 4820), ska bifogas ansökan för en seriositetskontroll.

I det fall kraven inte redogörs för eller om seriositetskontrollen (SKV 4820) visar på något avvikande betraktar SBR ansökan som icke fullständig och ärendet handläggs inte.

Stockholms stad och SBR accepterar inte affischering på annan än därtill avsedd plats och hänvisar till Stockholms stads webbplats för företagare och "Tillstånd, regler och tillsyn" för ytterligare information avseende möjligheterna att affischera på offentlig plats.

Efter en beviljad ansökan ska SBRs villkor för marknadsföringsinsats i evenemang skriftligen bekräftas av arrangören. Arrangören ska samverka och utbyta erfarenheter med SBR i syfte att utveckla Stockholm som evenemangsstad. Efter genomfört evenemang ska följande redovisningar skickas till SBR.

 • En ekonomisk slutredovisning av evenemanget
 • Antalet besökare på evenemanget
 • Antalet internationellt ackrediterad media på evenemanget
 • Antalet internationella TV kanaler som sänt från evenemanget

(SBR tillämpar principen att inte handlägga nytt ärende innan redovisning av föregående ärende inkommit).

Ansökan lämnas in senast sex månader innan evenemangets startdag.

Stockholms stads program för evenemang»

Offentliga handlingar:
Styrelseprotokoll, bilagor och tjänsteutlåtanden finns på Insyn, klicka här »

För mer information kontakta:

Pär Svensson
Stockholm Business Region
Telefon: 08-508 285 66
E-post: par.a.svensson@stockholm.se